avatar

Vadym Zakovinko

Solution Architect / Team Lead / Python Developer